HOME
ADMIN
E-MAIL
CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014 12 ธ.ค. 2561
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015 12 ธ.ค. 2561
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006 12 ธ.ค. 2561
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982 12 ธ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016 12 ธ.ค. 2561
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว54 12 ธ.ค. 2561
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ธ.ค. 2561
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 11 ธ.ค. 2561
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 11 ธ.ค. 2561
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ธ.ค. 2561
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4005 11 ธ.ค. 2561
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4004 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ธ.ค. 2561
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว4003 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 11 ธ.ค. 2561
ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4002 [แบบรายงานฯ] 11 ธ.ค. 2561
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3981 11 ธ.ค. 2561
ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3994 11 ธ.ค. 2561
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7261 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]] 7 ธ.ค. 2561
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3979 7 ธ.ค. 2561
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ธ.ค. 2561
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3959 [แบบรายงานฯ] 6 ธ.ค. 2561
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 799