HOME
ADMIN
E-MAIL
CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
ทต.พรหมบุรี เสาหลังคา   10 0 2 ต.ค. 2561
อบต.หัวไผ่ เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   24 0 22 ก.ย. 2561
อบต.โพกรวม หน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ E-biding    37 0 16 ก.ค. 2561
อบต.คอทราย เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์   56 0 13 ก.ค. 2561
ทต.โพสังโฆ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   74 0 5 มิ.ย. 2561
อบต.โพกรวม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ในส่วนที่ อปท รับผิดชอบ   72 0 28 พ.ค. 2561
อบต.โพกรวม การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง    517 0 27 เม.ย. 2561
อบต.โพกรวม แนวทางการชี้แจงการจัดซื้อ   101 0 27 เม.ย. 2561
ทต.พรหมบุรี เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ    771 2 10 เม.ย. 2561
อบต.โพธิ์ชัย ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้   177 0 14 มี.ค. 2561
ทต.โพสังโฆ เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   206 0 24 ก.พ. 2561
อบต.โพกรวม มติ ก.อบต.สิงห์บุรี ครั้งที่ 12/2560   295 1 17 ม.ค. 2561
อบต.โพธิ์ชัย ขอความอนะเคราะห์ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ   254 0 8 พ.ย. 2560
อบต.โพกรวม การร้องเรียน / การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560   305 0 30 ต.ค. 2560
อบต.โพกรวม การตรวจการจ้างก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง   292 0 19 ต.ค. 2560
อบต.โพกรวม หารือกรอบระยะเวลาการวินิจฉัยข้อทักท้วงของ ผวจ.   484 1 19 ต.ค. 2560
อบต.จักรสีห์ เรื่องยื่นไว้อาลัยในหลวงวันที่13 นี้   307 0 11 ต.ค. 2560
อบต.จักรสีห์ ร้านอุปกรณ์ประดิษฐ์ ดอกไม้จันดอกไม้ประดิษฐ์   347 0 11 ต.ค. 2560
อบต.บ้านแป้ง จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก   1502 1 27 ก.ย. 2560
ทต.บางน้ำเชี่ยว ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535   402 0 29 มิ.ย. 2560
อบต.ค่ายบางระจัน งานวิ่ง   404 0 24 มิ.ย. 2560
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52