หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีป้าย


ภาษีบำรุงท้องที่


ทะเบียนผู้สูงอายุ


การขออนุญาตประกอบกิจการ


ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง อาคาร


ขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร


คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.1)


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาติประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร


คำร้องทั่วไป


แบบคำขอรับการสงเคราะห์


ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน แบบ ขถด1


การขอจดทะเบียนพาณิชย์


การจดทะเบียนพาณิชย์


คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลโพสังโฆ อาเภ


ประกาศเทศบาลตาบลโพสังโฆ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-597709