หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
   
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลโพสังโฆ มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศ ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันด้วย
 
 
 

วัด จำนวน 3 วัด

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 95

ศาสนาอื่น ประมาณ ร้อยละ 5
 
 

สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
 
 
 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอค่ายบางระจัน จำนวน 1 แห่ง

ตำรวจสายตรวจประจำป้อมยาม และ ตำรวจสายตรวจตู้แดง
 
 

มีงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
 
 
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพสังโฆ จำนวน 1 แห่ง

คลินิกแพทย์ จำนวน 4 แห่ง

คลินิกทันตแพทย์ จำนวน 1 แห่ง

คลินิกสัตว์แพทย์ จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร : 081-372-5033