หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
   

การส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข

การส่งเสริมอาชีพ

การส่งเสริมสวัสดิการสังคม

การส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

การพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมเด็กและ เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 
   

การส่งเสริมด้านการเกษตรและการดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
   

การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
   

การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง

การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

การพัฒนาผังเมืองรวม
 
   

การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรักษาความสงบเรียบร้อย
 
   

การพัฒนาและส่งเสริมการจัดเก็บรายได้

การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร

การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการบริหาร

การพัฒนาการบริหารและการจัดการ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-597709