หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
   

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับการศึกษา อาชีพมั่นคงและ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-597709